شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

هدي-5

+ دختر تب زده ي شب هزارم مي تونه قصه ي آخرشو خودش تو بستر بخونه ديگه اين ترانه ها، ترانه هاي عشقي نيست ديگه اين اشاره ها، "رهانه" هاي عشقي نيست ...
polly
91/6/21
چراغ جادو
هدي-5
0 امتیاز
0 برگزیده
110 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top