سفارش تبلیغ
صبا

شمیم سبز

شرح ِ مکاشفاتِ یک قلمِ پنج ساله...

درد

    نظر

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد... اما قبول کن... برای دل‌های کوچک ما، این‌ غم‌ها بزرگ و سخت است...و ما خیلی صبوری می‌کنیم که هر دقیقه بغضمان را_مثل تیغ_ فرو می‌خوریم و ... درد دارد... د ر د.