سفارش تبلیغ
صبا

شمیم سبز

شرح ِ مکاشفاتِ یک قلمِ پنج ساله...

می ترسم

    نظر


آه ای خدای مهربان، ما را با چه چیزی امتحان خواهی کرد؟... من می‌ترسم...


آه ای خدای مهربان، عاقبت کار ما چه شکلی خواهد بود؟ با شکوه و زیبا؟ یا شرمگین و خالی و سرافکنده؟... من می‌ترسم...