شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

هدي-5

+ مزن ز چون و چرا دم که بنده ي مقبل ؛ قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت ... "همواره بايد شنبه‌ي پس‌از انتخابات، روز مهرباني و بردباري باشد. چه طرفداران نامزد منتخب و چه هواداران ديگر نامزدهاي محترم،‌ از هرگونه رفتار و گفتار تحريک‌آميز و بدگمانانه پرهيز کنند. "
چراغ جادو
هدي-5
0 امتیاز
0 برگزیده
110 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top