شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

هدي-5

+ اسم تو را ، مثل قطره هاي آب – خنک و خواستني- سر مي دهم تو سرسره ي خيالم و مثل ذکرمجربي که دواي اين حال و روز من باشد ، هي هي تکرار مي کنم . تو مقدس ترين تمناي اين دل کافر مجنوني به خدا ! من از همه ي شهر بت پرست ترم .
polly
91/6/21
درب کنسرو بازکن برقی
هدي-5
0 امتیاز
0 برگزیده
110 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top